Projekty

Powrót do listy

22

sie

Dzięki dofinansowaniom z Gminy Bytów, Powiatu Bytowskiego i Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Zawsze razem”, działającego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Bytowie , w  marcu 2014 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Tacy sami- przeciwdziałanie   uprzedzeniom  i nietolerancji wśród najmłodszych”.

Autorem i projektu jest Mirosława Hanasko.

 

Zadanie pod nazwą „Tacy sami – przeciwdziałanie uprzedzeniom i nietolerancji wśród najmłodszych” realizowane jest w wyniku spotkań seminaryjno-warsztatowych grup młodzieży szkolnej z zaproszonych szkół Powiatu Bytowskiego, w których odbywa się nauka języka kaszubskiego. Zadanie ma na celu przybliżenie w/w uczniom elementów kultury  i tradycji ukraińskich, zwrócenie ich uwagi na współczesne oblicze młodego pokolenia Ukraińców w Polsce  i ich dbałość o kulturę swojego narodu. Wskazanie wartości wynikających z wielokulturowości naszego środowiska. Poszerzenie wiadomości o Ukrainie – naszym bezpośrednim sąsiedzie.

Zadanie polega na zorganizowaniu czterech spotkań seminaryjno-warsztatowych. 

 

Społeczeństwo bytowskie jest wielokulturowe. Jest to niezaprzeczalny fakt. Od nas samych zależy jak ten fakt wpływać będzie na nasze codzienne życie.

Celem naszego działania jest wykazanie korzyści płynących z wielokulturowości, z mnogości tradycji . Zależy nam też, aby młode pokolenie nie odbierało swoich rówieśników poprzez zastarzałe stereotypy.

W Szkole Podstawowej nr 5 w Bytowie nigdy nie było „problemu inności”, gdyż jesteśmy jednostką od zarania swojego istnienia grupującą uczniów różnych kultur i konfesji, a grono pedagogiczne z niezwykłą pieczą podchodzi do wychowania młodego pokolenia , wszczepiania mu głęboko rozumianego humanizmu. Uczniowie naszej szkoły na co dzień spotykają się z elementami kultury kaszubskiej, ukraińskiej czy niemieckiej, chociażby poprzez gazetki szkolne, czy szkolny, ogólnodostępny księgozbiór.

Poprzez ten projekt  chcielibyśmy podzielić się naszymi skarbami z innymi uczniami Powiatu Bytowskiego.

Mamy nadzieję, że poprzez szersze poznanie naszego poglądu na wielokulturowość i inność, uzmysłowimy  młodemu pokoleniu , że tak naprawdę ta „inność”  nie istnieje. Zależy nam na tym nie tylko ze względu na proeuropejską politykę państwową, ale również ze względu na bezpieczeństwo emocjonalne naszych uczniów, którzy opuszczając nasze mury, znajdują się w gimnazjach, gdzie , niestety, od początku muszą „udowadniać” swoją normalność.

Prowadzony projekt  jest małym kroczkiem do zrozumienia tego, istniejącego w naszym środowisku, elementu  jakim jest wielokulturowość.

Zadania projektu:

- wzajemne poznanie się i umożliwienie integracji z wykorzystaniem edukacji.

- przezwyciężanie  barier, stereotypów i uprzedzeń.

- prowadzenie do zacieśnienia współpracy w środowisku wielokulturowym.

- promowanie idi  wolontariatu.

 

Adresatami zadania publicznego są: .

uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych Powiatu Bytowskiego  ( po 10 -15 uczniów i 1-2 opiekunów ). Do zadania  zaproszone zostaną wyżej określone grupy z Zespołu Szkół w Studzienicach z opiekunem B. Szroeder, Zespołu Szkół w Niezabyszewie z opiekunem D. Błaszkowską, z Zespołu Szkół w Tuchomiu z opiekunem M. Mądry, oraz SP nr 5 w Bytowie z opiekunem Ł. Pałubicką.

 

Celem projektu jest uwrażliwienie dzieci   na problematykę wielokulturowości, a także walka z uprzedzeniami i stereotypami narodowościowymi, etnicznymi i religijnymi oraz promocja idei wzajemnej tolerancji i wielokulturowości

 

Celami szczegółowymi realizacji zadania publicznego są:

  - Budowanie  wzajemnego poznania się i umożliwienie integracji z wykorzystaniem edukacji.

 - Przezwyciężanie  barier, stereotypów i uprzedzeń.

 - Doprowadzenie  do zacieśnienia współpracy w środowisku wielokulturowym.

-  Promowanie idei wolontariatu.

 

Plan warsztatów:

Prowadzący wraz z wolontariuszami udaje się do w/w szkół gdzie następuje :

* prezentacja    podręczników do nauki języka ukraińskiego,

*spotkanie z uczniami   - poznanie podstawowych zwrotów i wyrażeń, nauka krótkiej piosenki, obejrzenie ukraińskiej bajki w języku oryginalnym

* wypełnienie kart pracy

* cztery  prezentacje multimedialne :

- Fenomen szkoły nr 5 w Bytowie

- Ukraińskie tradycje i rzemiosło ludowe

- Ukraiński kalendarz tradycji i zwyczajów

- Ludowa lalka – motanka: historia i znaczenie

 

*  Warsztaty twórcze – wykonywanie tradycyjnej ukraińskiej lalki- motanki, którą każdy z uczestników bierze do domu

 

Podczas każdego spotkania pomocą będą nam służyli wolontariusze – uczniowie z gimnazjum uczący się języka ukraińskiego.

 

W ramach realizacji zadania publicznego osiągnięte zostaną następujące cele:

- zapoznanie się uczniów z różnych szkół powiatowych i gminnych

- poznanie kultury mniejszości ukraińskiej poprzez wizytę w cerkwi, w siedzibie Związku Ukraińców w Polsce

- poznanie elementów  języka ukraińskiego

- samodzielne wykonywanie tradycyjnych lalek ukraińskich

- promocja nauki języka ukraińskiego

- promocja wolontariatu